OPINIE BRANŻOWE

Opinie branżowe w sprawach karnych, w postępowaniu przygotowawczym na zlecenie prokuratury oraz w postępowaniu sądowym:

a) poczytalności
b) ocena zdolności do brania udziału w postępowaniu i zdolności do samodzielnej obrony
c) ocena zdolności do odbywania kary pozbawienia wolności
d) ocena zdolności postrzegania i rejestrowania zdarzeń (ocena wiarygodności zeznań w aspekcie psychiatrycznym i psychologicznym)
e) skutków zdrowotnych nieuzasadnionego pobytu w areszcie
f) ocena uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia
g) oceny prawidłowości postępowania lekarskiego (spowodowanie zagrożenia dla życia lub zdrowia pacjenta)

Opinie branżowe w sprawach cywilnych:

a) zdolności do świadomego i swobodnego wyrażenia woli (testamenty, umowy)
b) uszczerbku na zdrowiu w skutek urazu, wypadku, nieprawidłowego leczenia itp.
c) skutków przebytych urazów w aspekcie zdrowia psychicznego (reakcja na ciężki stres, zaburzenia adaptacyjne)
d) prawidłowości leczenia (w aspekcie ewentualnych błędów)
e) zdolności do pracy i samodzielnej egzystencji
f) potrzeby leczenia, rehabilitacji, opieki (i ich kosztów)
g) oceny poziomu intelektualnego dzieci i dorosłych
h) oceny skutków molestowania seksualnego

Opinie branżowe w sprawach rodzinno-opiekuńczych:

a) podstaw do ubezwłasnowolnienia (bądź uchylenia ubezwłasnowolnienia)
b) zdolności do sprawowania opieki nad małoletnim
c) leczenia psychiatrycznego bez zgody
d) obowiązku leczenia odwykowego przeciwalkoholowego
e) stanu zdrowia nieletnich
f) oceny psychologicznej relacji rodzinnych