Opinie lekarskie dla Sądów

Instytut Badań i Ekspertyz Sądowych w Krakowie wydaje opinie sądowe w tym lekarskie, stomatologiczne,psychologiczne i pielęgniarskie w sprawach karnych, cywilnych, rodzinno-opiekuńczych oraz rentowych i pracowniczych.

Termin wydania opinii nie przekracza 3 miesięcy

Lista biegłych sądowych – jak to działa?

Prezes Sądu Okręgowego prowadzi listę lekarzy specjalistów, wpisanych na listę biegłych sądowych. W wielu okręgach listy te są prawie puste. Brakuje na nich lekarzy różnych specjalności, zaś biegli sądowi wykonujący opinie na zlecenie sądów są tak przeciążeni pracą, że terminy oczekiwania na wydanie opinii są wielomiesięczne. Powoduje to przedłużenie postępowania. Opinie sądowe mogą jednak być sporządzone przez tzw. biegłych ad hoc, są to biegli lekarze, którzy wprawdzie nie są wpisani na listę biegłych sądowych, ale zostają powołani przez sąd na biegłego w konkretnej sprawie.

Powoływanie przez sądy i prokuratury lekarzy biegłych spoza listy biegłych sądowych wydaje się być jedynym rozwiązaniem, umożliwiającym przyśpieszenie postępowania, przynajmniej do czasu zmiany rozporządzenia w przedmiocie wynagrodzenia dla biegłych sądowych. W wielu przypadkach jest to zresztą konieczne, na przykład w sytuacji gdy biegłego z danej specjalizacji po prostu nie na na liście biegłych sądowych, bądź gdy sprawa jest na tyle złożona, że bardziej celowym jest powołanie na biegłego niekwestionowanego autorytetu, profesora, kierownika kliniki, autora badań czy publikacji w danej dziedzinie.

W postępowaniach karnych wydajemy opinie sądowe w przedmiocie

a) poczytalności
b) zdolności do brania udziału w postępowaniu i zdolności do samodzielnej obrony
c) zdolności do odbywania kary pozbawienia wolności
d) oceny zdolności postrzegania i rejestrowania zdarzeń (ocena wiarygodności zeznań w aspekcie psychiatrycznym i psychologicznym)
e) oceny skutków zdrowotnych nieuzasadnionego pobytu w areszcie
f) oceny uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia
g) oceny prawidłowości postępowania lekarskiego (spowodowanie zagrożenia dla życia lub zdrowia pacjenta)

W postępowaniach cywilnych wydajemy ekspertyzy w przedmiocie
a) zdolności do świadomego i swobodnego wyrażenia woli (testamenty, umowy)
b) uszczerbku na zdrowiu w skutek urazu, wypadku, nieprawidłowego leczenia itp.
c) skutków przebytych urazów w aspekcie zdrowia psychicznego (reakcja na ciężki stres, zaburzenia adaptacyjne)
d) prawidłowości leczenia ( w aspekcie ewentualnych błędów)
e) zdolności do pracy i samodzielnej egzystencji
f) potrzeby leczenia, rehabilitacji, opieki (i ich kosztów)
g) oceny poziomu intelektualnego dzieci i dorosłych
h) oceny skutków molestowania seksualnego

W sprawach rodzinno-opiekuńczych opiniujemy w przedmiocie:

a) podstaw do ubezwłasnowolnienia (bądź uchylenia ubezwłasnowolnienia)
b) zdolności do sprawowania opieki nad małoletnim
c) leczenia psychiatrycznego bez zgody
d) obowiązku leczenia odwykowego przeciwalkoholowego
e) stanu zdrowia nieletnich
f) oceny psychologicznej relacji rodzinnych

W sprawach rentowych i pracowniczych opiniujemy w przedmiocie:

a) niezdolności do pracy (częściowa albo całkowita)
b) zdolności do samodzielnej egzystencji
c) stopnia niepełnosprawności
d) chorób zawodowych
e) uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku w pracy
f) skutków psychologicznych mobbingu

r

Na zlecenie sądów i prokuratur Instytut wydaje również opinie sądowe w innych sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy lekarskiej.