OPINIE LEKARSKIE

Prywatne opinie lekarskie

Najczęściej opinie prywatne przygotowuje się celem ich wykorzystania w postępowaniu sądowym lub na etapie poprzedzającym wniesienie sprawy do sądu.

Prywatna opinia medyczna w sporze z Ubezpieczycielem.

Polisy ubezpieczenia na wypadek śmierci lub poważnego zachorowania, czy inwalidztwa zawierają szczegółowe warunki wypłaty świadczenia, zasad ustalania jego wysokości. Często sama karta wypisowa z rozpoznaniem choroby bądź przyczyny zgonu nie jest wystarczająca. Aby mieć argumenty do skutecznego odwołania się od odmownej decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego w przedmiocie wypłaty świadczenia z polisy, warto skorzystać z prywatnej opinii medycznej. Niezależna ekspertyza obejmuje analizę dokumentacji lekarskiej, która pozwala ustalić czy dany przypadek jest objęty ochroną ubezpieczeniową. Z opinii medycznych korzystają zresztą również towarzystwa ubezpieczeniowe, aby zweryfikować do przyczyny zgonu bądź poważnego zachorowania lub inwalidztwa mieszczą się w zakresie odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Polisy NNW przewidują wypłatę świadczenia proporcjonalnie do stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu. Prywatna opinia medyczna pozwala zweryfikować prawidłowość zakwalifikowania danego schorzenia i określenia wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Prywatna opinia medyczna w sprawach odszkodowawczych

Zarówno na etapie sądowym jak i wcześniej, na etapie negocjacji z ubezpieczycielem poszkodowani mogą skorzystać z prywatnej opinii medycznej celem wykazania okoliczności, które wpływają na wysokość należnego im zadośćuczynienia. Prywatna opinia lekarska pozwala ustalić wysokość uszczerbku na zdrowiu, związek przyczynowy pomiędzy doznanym urazem a pogorszeniem stanu zdrowia. Jest to szczególnie istotne gdy poszkodowany cierpiał przed wypadkiem na jakieś schorzenia lub jeśli po wypadku przebył leczenie powikłane komplikacjami (zakażenie, konieczność reperacji, itp). Prywatna opinia pielęgniarska pozwala najbliższym, którzy sprawowali opiekę nad poszkodowanym, ustalić jej uzasadniony zakres oraz wartość w przeliczeniu na pieniądze. Prywatna opinia psychologiczna pozwala ustalić rozmiar negatywnych przeżyć związanych z bólem, cierpieniem spowodowanym doznanym urazem, przebytym leczeniem czy stratą osoby najbliższej.

 

Prywatna opinia lekarska w sprawach medycznych

Niezależna ekspertyza lekarska jest konieczna aby ocenić prawidłowość postępowania personelu medycznego, niezależnie czy dotyczy to sprawy karnej, cywilnej czy dyscyplinarnej. Prywatna opinia sporządzona przez lekarzy z doświadczeniem w opiniowaniu dla potrzeb postępowania sądowego jest punktem wyjścia dla sformułowania roszczeń poszkodowanego oraz dla przygotowania merytorycznych argumentów w obronie pozwanego.

Prywatna opinia lekarska w sprawach spadkowych

Podważając testament strony poddają w wątpliwość zdolność osoby która napisała testament do swobodnego i świadomego podjęcia decyzji i wyrażenia woli. Przyczyną tych wątpliwości jest zwykle zaawansowany wiek spadkodawcy, choroby, przyjmowane leki, obniżony krytycyzm, osłabienie pamięci itp. Ustaleń co do ważności testamenty, czy zdolności do czynności prawnych, np. zawarcia umowy sądy dokonują w oparciu o opinię psychiatrów.

Opinie lekarskie na zlecenie kancelarii adwokackich

Ekspertyzy medyczne zamawiane są przez kancelarie na etapie poprzedzającym wniesienie sprawy do sądu celem oceny ryzyka postępowania. Prywatne opinie przydatne są również dla właściwego określenie uszczerbku na zdrowiu i rokowań na przyszłości, wskazań co do pielęgnacji i jej kosztów, ustalenia związku przyczynowego itp. Opinie ekspertów dołącza się do pozwu celem wzmocnienia argumentacji zawartej w uzasadnieniu żądania pozwu.
Na etapie toczącego się już procesu kancelarie prawne wykorzystują opinie medyczne dla krytycznej analizy wydanej już w sprawie ekspertyzy biegłych sądowych i przygotowania do niej pytań zarzutów lub kontr- opinii.

Nie ma wzoru zarzutów do opinii biegłych. Poza argumentami formalnymi, dotyczącymi prawidłowej kompozycji opinii, czyli wymogu aby zawierała omówienie istotnych elementów stanu faktycznego, jasnej odpowiedzi na postawione pytania, zrozumiałych wniosków wraz z logicznym uzasadnieniem- kluczem do skutecznego zakwestionowania opinii biegłych jest specjalistyczna wiedza z danej dziedziny.

Opinie lekarskie w sprawach karnych, w postępowaniu przygotowawczym na zlecenie prokuratury oraz w postępowaniu sądowym:

a) poczytalności
b) ocena zdolności do brania udziału w postępowaniu i zdolności do samodzielnej obrony
c) ocena zdolności do odbywania kary pozbawienia wolności
d) ocena zdolności postrzegania i rejestrowania zdarzeń (ocena wiarygodności zeznań w aspekcie psychiatrycznym i psychologicznym)
e) skutków zdrowotnych nieuzasadnionego pobytu w areszcie
f) ocena uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia
g) oceny prawidłowości postępowania lekarskiego (spowodowanie zagrożenia dla życia lub zdrowia pacjenta)

Opinie lekarskie w sprawach cywilnych:

a) zdolności do świadomego i swobodnego wyrażenia woli (testamenty, umowy)
b) uszczerbku na zdrowiu w skutek urazu, wypadku, nieprawidłowego leczenia itp.
c) skutków przebytych urazów w aspekcie zdrowia psychicznego (reakcja na ciężki stres, zaburzenia adaptacyjne)
d) prawidłowości leczenia (w aspekcie ewentualnych błędów)
e) zdolności do pracy i samodzielnej egzystencji
f) potrzeby leczenia, rehabilitacji, opieki (i ich kosztów)
g) oceny poziomu intelektualnego dzieci i dorosłych
h) oceny skutków molestowania seksualnego

Opinie lekarskie w sprawach rodzinno-opiekuńczych:

a) podstaw do ubezwłasnowolnienia (bądź uchylenia ubezwłasnowolnienia)
b) zdolności do sprawowania opieki nad małoletnim
c) leczenia psychiatrycznego bez zgody
d) obowiązku leczenia odwykowego przeciwalkoholowego
e) stanu zdrowia nieletnich
f) oceny psychologicznej relacji rodzinnych

Opinie lekarskie w sprawach rentowych i pracowniczych:

a) niezdolności do pracy (częściowa albo całkowita)
b) zdolności do samodzielnej egzystencji
c) stopnia niepełnosprawności
d) chorób zawodowych
e) uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku w pracy
f) skutków psychologicznych lobbingu

Opinie lekarskie w sprawach administracyjnych i dyscyplinarnych

a) postępowanie przed dyscyplinarnym sądem lekarskim
b) postępowanie przed NFZ w sprawie leczenia za granicą (uzyskanie zgody/ zwrotu kosztów)
c) postępowanie przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych
d) postępowanie przed powiatowym zespołem ds. orzekania o niepełnosprawności