Regulamin

 1. Instytut Badań i Ekspertyz Sądowych w Krakowie, dalej zwany Instytutem, wydaje opinie dla organów procesowych oraz opinie prywatne. Instytut nie jest „instytutem badawczym” w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.
 2. Osoby wyznaczone przez Instytut do sporządzenia opinii, dalej zwane Biegłymi,  posiadają wiedzę specjalistyczną potrzebną do wydania opinii. Instytut współpracuje z Biegłymi  zarówno z listy biegłych sądowych prowadzonej przez prezesów sądów okręgowych jak i ze specjalistami spoza listy.
 3. Opinia objęta jest ochroną prawno-autorską wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jej rozpowszechnianie, wprowadzanie do obrotu w całości lub w części wymaga pisemnej zgody Instytutu.
 4. Opinia wyraża wyłącznie stanowiska i oceny Biegłych ją sporządzających, nie wiąże Instytutu, który nie ponosi odpowiedzialności za treści w niej wyrażone.
 5. Biegli w opinii udzielają odpowiedzi na zadane przez Zlecającego pytania zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym.
 6. Opinia wydawana jest w oparciu o przekazaną dokumentację medyczną, akta sprawy oraz badanie jeśli Biegli uznają je za celowe lub jest wymagane przez Zlecającego. Zlecający oświadcza, że przekazana dokumentacja jest prawdziwa i kompletna. Biegły ustala z opiniowanym termin i miejsce badania.
 7. Uzupełnienie opinii, analizę dodatkowej dokumentacji oraz odpowiedź na zarzuty traktuje się jako wydanie kolejnej opinii. W przypadku dokumentacji niekompletnej, Biegły w opinii może wskazać jakie dokumenty mogłyby wpłynąć na ocenę zagadnienia będącego przedmiotem opinii.
 8. Zlecający opinię prywatną przyjmuje do wiadomości, że wnioski zawarte w opinii mogą nie odpowiadać jego oczekiwaniom oraz że opinia nie jest wiążąca dla sądów i innych podmiotów.
 9. Instytut w oparciu o przesłaną dokumentację w terminie 14 dni informuje Zlecającego o możliwości podjęcia się przez Biegłych wydania w danej sprawie opinii i określa wstępne warunki,(tj. przewidywane koszty, konieczność przeprowadzenia badania, czas potrzebny na sporządzenie opinii, możliwość osobistego stawiennictwa biegłego, itp). Instytut zastrzega sobie prawo odmowy wydania opinii.
 10. W przypadku braku możliwości podjęcia się przez Instytut wydania w danej sprawie opinii, Instytut niezwłocznie zwraca 100 % uiszczonej opłaty administracyjnej.
 11. Opinie dla organów procesowych wykonywane są po akceptacji przed Zlecającego wstępnych warunków sporządzenia opinii.
 12. Opinie dla Zlecających innych niż organy procesowe, wykonywane są po akceptacji wstępnych warunków i dokonaniu zapłaty. 
 13. Wynagrodzenie Biegłego za sporządzenie opinii Instytut określa ryczałtowo albo według stawki godzinowej. Pozostałe koszty sporządzenia opinii to: koszt obsługi kancelaryjnej, usługi kurierskie, koszty wydruku,  koszt pracy oddelegowanego pracownika oraz inne wydatki określone w warunkach wstępnych lub uzgodnione ze Zlecającym.
 14. Łączny koszt wydania opinii jest każdorazowo ustalany ze Zlecającym na etapie akceptacji wstępnych warunków sporządzenia opinii w danej sprawie.
 15. W przypadku opinii na zlecenie organu procesowego ewentualne przesłuchanie Biegłego odbywa się wyłącznie w siedzibie sądu właściwego dla jego miejsca zamieszkania, za pomocą urządzeń i środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie dowodu na odległości, w drodze tzw. „telekonferencji”.
 16. Wszystkie płatności związane z działalnością Instytutu, regulowane są przelewem na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Instytut będąc płatnikiem VAT do wszystkich pozycji na fakturze dolicza należny podatek VAT.
 17. Zlecający będący konsumentem, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia. Do zachowania terminu wystarczy przed jego upływem wysłać na adres Instytutu, tj. ul. Kielecka 22/4, 31-523 Kraków oświadczenie o odstąpieniu, które stanowi załącznik do umowy.
 18. Zlecający będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Jest to możliwe drogą elektroniczną poprzez platformę Online Dispute Resolution dostępną pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr
 19. Kontaktując się z Instytutem oraz przesyłając do Instytutu dokumenty Zlecający wyraża zgodę na:
  a) przetwarzanie przez Instytut  danych osobowych, w szczególności danych wrażliwych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), zawartych we wszelkich dokumentach przekazywanych Instytutowi w celu sporządzenia opinii;
  b) udostępnienie danych osobowych, o których mowa powyżej, przewidywanym odbiorcom danych tj. lekarzom i współpracownikom Instytutu – w celu wyżej opisanym;
  Zlecający oświadcza: zostałem/am poinformowany/a o tym, że administratorem  danych jest Euro-Plan Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kieleckiej 22/4, jak również o celu przetwarzania danych, o którym mowa powyżej, przewidywanych odbiorcach danych, przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Jestem świadomy/a, iż podanie danych jest dobrowolne niemniej niezbędne do realizacji celu, o którym mowa powyżej.